search

Contract Persoane Juridice

Pentru cei care doresc sa vada conditiile legale pentru angajarea unui detectiv va invit sa gasiti mai jos un draft de contract pentru persoane juridice.


 


 


 


                                                                                                                                                                                                                                                            Confidențial


Exemplarul nr.


 


CONTRACT-ANGAJAMENT DE PRESTĂRI SERVICII


Nr. _____ din __________


ÎNCHEIAT ÎNTRE:


PĂRȚILE CONTRACTULUI: • Societatea COHEN INVESTIGATIONS AGENCY S.R.L., cu sediul în Jud. Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. de ordine J/23/4200/20.10.2016, Cod Unic de Înregistrare 36656880, cont bancar nr.___________________ deschis la Banca Transilvania, agenția Baneasa, în calitate de OPERATOR al serviciilor de investigare cu taxă


și • S.C. __________________________ S.R.L., cu sediul în ______________(localitatea), ___________________________________________________________ (adresa) ,  înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. de ordine J__/____/____, Cod Unic de Înregistrare _________, cont bancar nr. ____________________, deschis la Banca ________________, Agenția ____________, reprezentată legal de Director ____________________________, în calitate de BENEFICIAR al serviciilor de investigare sau CLIENT,


Legale și libere în negociere, au procedat la încheierea prezentului contract-angajament de prestări servicii, în următoarele condiții:


 


 


Capitolul 1


OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.1 La cererea BENEFICIARULUI, OPERATORUL se obligă să asigure acestuia următoarele servicii de investigare: cuprinse în Anexa Nr.1 la prezentul contract.


Capitolul 2


DURATA CONTRACTULUI


Art.2 Prezentul contract se incheie pe o perioadă de _______________ și intră în vigoare începând cu data de ____________, putând fi prelungit prin acordul scris al părților sau considerându-se de drept prelungit, pentru o perioadă de încă ___________, dacă nu există notificare scrisă privind rezilierea contractului.


Art.3 Contractul nu poate fi reziliat decât dacă una dintre părți nu-și îndeplinește obligațiile contractuale. Rezilierea se va produce la cerere cu un preaviz de 2(două) zile, iar încetarea contractului nu va putea avea loc decât după achitarea la zi a obligației de plată din partea BENEFICIARULUI. Pe această perioadă de 2(două) zile, părțile vor respecta obligațiile asumate prin prezentul contract.


Capitolul 3


OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE


Art.4 OBLIGAȚIILE OPERATORULUI • Să întocmească împreună cu BENEFICIARUL planul de acțiune, pentru cunoașterea subiectului investigat și a situației locale.

 • Să asigure încadrarea, dotarea și funcționarea corespunzătoare a dispozitivului necesar prestării serviciilor de investigație solicitate de Client.

 • Să informeze BENEFICIARUL, în timp oportun, asupra unor aspecte noi pe care le-ar constata în legătură cu subiectul investigat și să solicite acestuia acordul scris pentru aprofundarea investigației, din acel moment, stabilind din nou condițiile și costurile suplimentare ale continuării activităților specifice și pe noul curs de acțiune.

 • La încheierea contractului, să prezinte BENEFICIARULUI un raport scris și mijloace de probă, din al căror conținut să reiasă îndeplinirea obiectivelor investigației precizate la Cap.1/Art.1.

 • Să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate de BENEFICIAR în scopul unei bune derulări a activității de investigație, precum și a datelor și informațiilor obținute pe timpul prestației serviciului, neprejudiciind în niciun fel subiectul investigat sau BENEFICIARUL.


Art.5 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI • Să respecte toate obligațiile ce îi revin din planul de acțiune, pentru cunoașterea subiectului investigat și a situației locale, elaborat în comun cu OPERATORUL și să nu efectueze sau comande investigații paralele cu cea solicitată.

 • Să pună la dispoziția OPERATORULUI datele necesare privind efectuarea investigației, datele care vor fi cuprinse în anexele la prezentul contract.

 • În cazul în care solicită sistarea investigației înainte de finalizarea ei, o va face în scris, caz în care suportă costul întregului contract, drept cost al oportunităților pierdute.

 • Să nu expună OPERATORUL sau angajații săi prin acțiuni, dezinformări și orice alte demersuri, relative la investigația efectuată.

 • Să achite costurile serviciilor prestate în condițiile prezentului contract.


Capitolul 4


PLATA ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ


Art.6 Pentru serviciile de investigare desfășurate de OPERATOR, BENEFICIARUL se obligă să achite o taxă de ________ euro, sumă la care NU SE ADAUGĂ TVA, platibilă la cursul de schimb euro/ROL al B.N.R. din ziua întocmirii facturii/din ziua efectuării plății.


Art.7 Costul negociat al contractului are în vedere atât complexitatea, dificultatea și durata acțiunii, cât și timpul efectiv de muncă, forțele și mijloacele angajate și cheltuielile aferente prestației.


Art.8 Taxa de prestări servicii poate fi achitată integral în ziua întocmirii facturii sau în două tranșe, după cum urmează: • 50% din cost, reprezentând ____________, la data de __________, după confirmarea de către părți a realizării condițiilor necesare începerii efectuării investigațiilor propriu-zise;

 • 50% din cost, reprezentând ____________, la predarea-primirea raportului final și a mijloacelor de probă, pe baza facturii emise de OPERATOR, prin ordin de plată emis de BENEFICIAR, în contul OPERATORULUI Nr. __________________________, deschis la _______________________________, Agenția _______________________ .


Art.9 Pentru plata prestațiilor de servicii corespunzătoare Art.8.(2), nu se acceptă amânări, întârzieri sau suspendări ale plății acestora. În cazul neachitării la termen a taxelor prevăzute mai sus, partea în culpă datorează penalități de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere, calculate la suma datorată, la valoarea euro/leu din ultima zi a plății la termen a ratei respective, cuantumul penalităților putând depăși Debitul.


Capitolul 5


RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ


Art.10 BENEFICIARUL garantează: exactitatea datelor puse la dispozitia OPERATORULUI; sinceritatea asupra scopului și sensului declarat al investigației; păstrarea confidențialității demersurilor făcute; plata contravalorii prestației, conform art.8 si 9.


Art.11 OPERATORUL își asumă responsabilitatea privind corectitudinea și imparțialitatea datelor din raportul de investigare, date obținute prin metode specifice de investigare, dar și prin respectarea temeiului legal în acest sens.


Art.12 BENEFICIARUL a luat act ca datele și informațiile puse la dispoziție de OPERATOR sunt destinate exclusiv clientului, au caracter confidențial, ele putând fi comunicate de OPERATOR, la cerere, în condițiile legii, numai instanțelor judecătorești și Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cazurile penale.


Art.13 OPERATORUL nu se angajează să susțină raportul prin delegarea de martori pentru instanță.


Art.14 OPERATORUL și BENEFICIARUL sunt părți independente, niciuna neavând dreptul de a crea o răspundere sau o obligație în numele celeilalte.


Capitolul 6


FORȚA MAJORĂ


Art.15 Forța majoră, în condițiile Legii, apără de răspundere partea care o invocă.


Art.16 Partea care invocă producerea evenimentului de forță majoră, are obligația de a informa cealaltă parte din contract, în scris, în termen de maxim 3 zile de la producere și să dovedească acest fapt.


 


Capitolul 7


ALTE CLAUZE


Art.17 În raport de natura și specificul problemei de ordin practic sau legislativ intervenite pe parcursul derulării clauzelor prezentului contract, părțile convin că se pot insera în acest contract și alte clauze, cuprinzând obligații și garanții suplimentare, cazuri de reziliere a contractului sau de readaptare a unora din clauzele sale, în măsura în care elementele intervenite sunt de natură să schimbe substanțial datele pe care părțile le-au avut în vedere în momentul încheierii contractului. Clauzele respective se vor concretiza în acte adiționale la prezentul contract.


Art.18 Modificarea totală sau parțială, unilaterală a acestui contract este interzisă. Părțile pot conveni prin acte adiționale modificarea clauzelor prezentului contract. Pentru nerespectarea acestei prevederi, partea culpabilă datorează daune interese conform dreptului comun.


Art.19 Raporturile dintre OPERATORUL serviciilor de investigare și BENEFICIARUL serviciilor de investigare se bazează pe încredere reciprocă și bună credință.


Capitolul 8


LITIGII


Art.20 Eventualele litigii ivite între părți ca urmare a încheierii și executării prezentului contract-angajament se vor soluționa pe cale amiabilă, ori în caz de neințelegere, prin acțiune în daune-interese, adresată instanței judecătorești competente.


Capitolul 9


DISPOZITII FINALE


Art.21 Prezentul contract-angajament de prestări servicii are titlu executoriu, exprimă consimțământul valabil și neviciat al părților, față de cuprinsul clauzelor sale, iar acordul de voință a fost exprimat după verificarea reciprocă a datelor de identificare a părților cuprinse în preambulul prezentului.


Art.22 Prezentul contract-angajament intră în vigoare la data semnării lui de către parți și înceteaza la data de ____________, odată cu prezentarea raportului final de investigare și a mijloacelor de probă, precum și achitarea integrală a costurilor serviciilor prestate, în condițiile prezentului contract.


Art.23 Anexele și actele adiționale aferente fac parte integrantă din prezentul contract.


Prezentul contract conține 5 ( cinci) pagini și a fost încheiat în 2(două) exemplare, deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte.


Încheiat azi, __________, -_____________ (localitatea).


OPERATOR                                                                 BENEFICIAR


COHEN INVESTIGATIONS AGENCY SRL                Societatea                                                 SRL


DIRECTOR                                                                   DIRECTOR


 


        _____________________                                            ____________________________                                                                                                                                                                           


ANEXA Nr.1


LA CONTRACTUL-ANGAJAMENT DE PRESTĂRI SERVICII


Nr.____, din ________


CERERE


S.C. __________________________ S.R.L., cu sediul în ______________(localitatea), ___________________________________________________________ (adresa) , înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. de ordine J__/____/____, Cod Unic de Înregistrare _________, cont bancar nr. ____________________, deschis la Banca ________________, Agenția ____________, reprezentată legal de Director ____________________________, tel.:___________________, email:__________________________, denumit în conținutul Contractului BENEFICIAR, solicităm COHEN INVESTIGATIONS AGENCY S.R.L. prestarea următoarelor servicii:


 


 


 


DATA:                                                                                                                 SOLICITANT/BENEFICIAR:


                                                                                                       Societatea ______________________ S.R.L.


                                                                                                               DIRECTOR,


_______________________________


_______________________________